موزه صنایع دستی

موزه صنایع دستی گوهردان

 

صنایع دستی گوهردان در نظر دارد محصولاتی که امکان تولید دوباره ندارند را، داخل موزه خود به نمایش گذاشته تا در صورت نیاز مشتری، بصورت کار سفارشی تولید شوند.